تعداد نتایج : 43138

دسته بندی ها
Print Templates21316
Websites8410
UX and UI Kits8043
Logos7012
Product Mockups6299
Infographics1698
Scene Generators1196
نسبت طول به عرض
Portrait20212
Landscape13263
Square2962
سیستم رنگ
CMYK23236
RGB16982
نرم افزارهای قابل پشتیبانی
Adobe Photoshop27088
Adobe Illustrator18011
Adobe InDesign5144
Sketch1991
Adobe XD1376
ویژگی ها
isLayered227
isVector668