چه چیزی میخواهید امروز ایجاد کنید؟

با هوش مصنوعی عکسها، خالق آثار خود باشید

برای اولین بار در ایران قدرتمندترین هوش مصنوعی تبدیل متن به عکس را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد شما می توانید با خرید پلن های هوش مصنوعی سایت Axha به صورت مستقیم تصاویر فوق العاده خود را خلق کنید.   هر پلن شما دارای تعدادی سکه بوده که با توجه به نیاز خود می توانید حساب را شارژ بفرمایید. با خرید پلن هوش مصنوعی می توانید متن خود را به تصاویر فوق العاده تبدیل کنید.   فقط توجه داشته باشید می بایست از جملات انگلیسی استفاده کرده و هرچه متن دقیق تر و توضیحات کامل تری در خصوص عکس داشته باشید کیفیت تصویر شما بالاتر خواهد بود.

A thousand may fall at your side, ten thousand at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Lightning

A thousand may fall at your side, ten thousand at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Lightning

Spring, a beautiful and Taiwan's rare national treasure bird, forest 3D stereoscopic effect, natural color scheme, penetrating Tyndall natural light panoramic composition, blurred foreground, HD 8k

Spring, a beautiful and Taiwan's rare national treasure bird, forest 3D stereoscopic effect, natural color scheme, penetrating Tyndall natural light panoramic composition, blurred foreground, HD 8k

An ultra detailed, realistic, digital art, featuring Mt. Fuji: Showcase Japan's iconic landmark, Mt. Fuji, in different seasons and perspectives, from its majestic snow-capped peak to the surrounding fields of lavender or the autumn foliage at its base. happy accidents, exquisite detail, 30 megapixels, 4k, CanonEOS 5D Mark IV DSLR, 85mm lens, sharp focus, intricate detail, long exposure, f/2, ISO 100, shutter speed 1/125, diffuse backlighting, award-winning photograph, facing camera, looking into camera, monovision, perfect contrast, high sharpness, face symmetry, depth of field, ultra-detailed photography, raytracing, global illumination, smooth, ultra high definition, 8k, unreal engine 5, ultra sharp focus, award-winning photography

An ultra detailed, realistic, digital art, featuring Mt. Fuji: Showcase Japan's iconic landmark, Mt. Fuji, in different seasons and perspectives, from its majestic snow-capped peak to the surrounding fields of lavender or the autumn foliage at its base. happy accidents, exquisite detail, 30 megapixels, 4k, CanonEOS 5D Mark IV DSLR, 85mm lens, sharp focus, intricate detail, long exposure, f/2, ISO 100, shutter speed 1/125, diffuse backlighting, award-winning photograph, facing camera, looking into camera, monovision, perfect contrast, high sharpness, face symmetry, depth of field, ultra-detailed photography, raytracing, global illumination, smooth, ultra high definition, 8k, unreal engine 5, ultra sharp focus, award-winning photography

Portrait of a domestic animal , a pheasant , dressed in 18th-century nobleman's clothing. Resolution 56 Megapixels, cinematic light, matte, 52K focus. Ultra-high quality, down to the smallest detail.

Portrait of a domestic animal , a pheasant , dressed in 18th-century nobleman's clothing. Resolution 56 Megapixels, cinematic light, matte, 52K focus. Ultra-high quality, down to the smallest detail.

Capture the intricate patterns and vibrant hues of a tropical rainforest teeming with life.

Capture the intricate patterns and vibrant hues of a tropical rainforest teeming with life.

Ilustraction of ninja samurai with red moon for backround and little dark felling with red eyes

Ilustraction of ninja samurai with red moon for backround and little dark felling with red eyes

(Pirate ship sailing into a bioluminescence sea with a galaxy in the sky), epic, 4k, ultra,

(Pirate ship sailing into a bioluminescence sea with a galaxy in the sky), epic, 4k, ultra,

A captivating night scene illustration featuring an ancient lighthouse standing tall on a rocky island. The lighthouse, adorned with multiple windows, emits a warm glow, highlighting its intricate architecture and rich history. The rocky island is covered in lush green trees, reflecting on the calm, moonlit sea waters that mirror the silvery moonlight. The full moon graces the sky, casting an ethereal glow on the clouds and sea, while wispy clouds partially obscure its brilliance, adding to the scene's mystique. Twinkling stars dot the sky, creating a celestial tapestry that harmonizes with the moon's radiance. This enchanting artwork captures a serene and peaceful night, where the illuminated lighthouse stands resolute amidst the celestial beauty, creating a cinematic experience., illustration, cinematic

A captivating night scene illustration featuring an ancient lighthouse standing tall on a rocky island. The lighthouse, adorned with multiple windows, emits a warm glow, highlighting its intricate architecture and rich history. The rocky island is covered in lush green trees, reflecting on the calm, moonlit sea waters that mirror the silvery moonlight. The full moon graces the sky, casting an ethereal glow on the clouds and sea, while wispy clouds partially obscure its brilliance, adding to the scene's mystique. Twinkling stars dot the sky, creating a celestial tapestry that harmonizes with the moon's radiance. This enchanting artwork captures a serene and peaceful night, where the illuminated lighthouse stands resolute amidst the celestial beauty, creating a cinematic experience., illustration, cinematic


از بخش فهرست سایت بر روی تب هوش مصنوعی کلیک بفرمایید

سپس یکی از پلن ها را با توجه به نیاز خود انتخاب کرده و پرداخت را انجام دهید . در نظر داشته باشید به ازای ساخت هر عکس ۲۶ سکه از حساب شما کسر خواهد شد .

۱. وارد بخش حساب کاربری خود شده
۲. سپس وارد تب ، تبدیل متن به عکس شوید
۳. در نهایت در فیلد مربوطه متن خود را به صورت انگلیسی و با توضیحات دقیق وارد بفرمایید.

تبدیل متن به عکس هوش مصنوعی عکسها بصورت مستقیم

پنل های ماهانه

دستیار ترجمه