نام محصول :
Food Delivery App UI Kit
6,000
دسته بندی:
Infographics
تگ ها:
food
food
delivery
ui
ui
kit
fastfood
market
sketch
figma
xd
ویژگی ها:
orientation نه
graphicTemplatesFileTypes FIG,SKETCH,XD
isLayered بله
isVector بله
dpi نه
colorSpace نه
graphicTemplatesApplicationsSupported Adobe XD,Figma,Sketch
dimensions px,414,896
دستیار ترجمه