تصاویر بند انگشتی

تامبنیل (thumbnail) چیست ؟
27 سپتامبر 2020

تامبنیل (thumbnail) چیست ؟

شاید بار ها شنیده اید : “از روی جلد، کتاب را قضاوت نکنید” و گرچه در بیشتر موارد…

دستیار ترجمه